Calephelis nemesis australis (W. H. Edwards, 1877) - Texan Fatal Calephelis

10/24/2005-Cameron Co., Tx