Great Southern White (Ascia monuste)
Hidalgo Co., Tx on 10/15/2005