Leptophobia aripa elodia (Boisduval, 1836) - Mexican Mountain White

Hidalgo 3/01/2007