Mallow Scrub-Hairstreak (Strymon istapa)
NABA Park
Mission Tx
11/07/2004