Protographium e. epidaus (Doubleday, 1846) - Mexican Kite-Swallowtail

8/31/2006-SLP