Mimosa Yellow (Pyrisitia nise nelphe)
Starr Co., Texas on Nov 11, 2004