Contrafacia imma, Imma or Pittwitz's hairstreak
8/05/2008-Chiapas