Strymon cestri (Reakirt, [1867]) - Tailless Scrub-Hairstreak

TMPC 9/04/2007