Isapis agyrtus hera, Yellow-based Metalmark
8/02/2008-Chiapas