Florida Hairstreaks (Family Lycaenidae)

Atala (Eumaeus atala)
Long Pine Key
5/11/2005
Fulvous Hairstreak (Electrostrymon angelia)
Dade Co.
5/09/2005
White M Hairstreak (Parrhasius m-album)
KPPSP, Okeechobee Co.
7/16/2005
Bartram's- Scrub Hairstreak (Strymon acis)
Monroe Co.
The lower left on 5/09/2005; the remaining 3
on 5/11/2005
Mallow Scrub-Hairstreak (Strymon istapa)
Dade Co.
5/13/2005
Martial Scrub-Hairstreak (Strymon martialis)
Monroe Co.
5/10/2005